Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

privacyverklaring

aangepast op 7/10/2021

1. Algemeen

Hieronder kan je een overzicht vinden op de belangrijkste vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de provincie Antwerpen. Heb je nog vragen over je persoonsgegevens? Of over onze Privacyverklaring? Je kan altijd bij ons terecht voor bijkomende informatie via deze contactmogelijkheden.

2. Wie zijn we?

De groep provincie Antwerpen bestaat uit verschillende rechtspersonen:

 • De rechtspersoon ‘provincie Antwerpen’ waaronder dan de verschillende provinciale departementen vallen, die dan nog eens zijn onderverdeeld in diensten. Voor een omschrijving van onze taken en werkingsgebied verwijzen we naar onze homepagina.
 • De provinciale extern verzelfstandigde agentschappen zijn diensten met een eigen rechtspersoonlijkheid die door de provincie worden opgericht of waarin de provincie deelneemt en die belast zijn met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang. Elke rechtspersoon treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Kijk hier voor de contactgegevens van de verschillende entiteiten en hun DPO’s.

Contact Provinciale diensten (rechtspersoon ‘provincie Antwerpen’)

Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

e-mail: informatieveiligheid@provincieantwerpen.be

3. Welke persoonsgegevens verwerkt de provincie Antwerpen?

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden.

Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen zijn:

 • Identificatiegegevens zoals je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, elektronische identificatiegegevens zoals je private en publieke IP-adres, cookies;
 • Persoonlijke kenmerken zoals je geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht;
 • Financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer, gegevens met betrekking tot schulden en uitgaven of met betrekking tot jouw solvabiliteit;
 • Gegevens met betrekking tot de samenstelling van het gezin zoals het aantal kinderen ten laste;
 • Jouw rijksregisternummer waarvan de groep enkel maar gebruik zal maken indien zij hier een concrete machtiging voor heeft gekregen van het Sectoraal comité van het Rijksregister of indien wij hiervoor beroep kunnen doen op het Koninklijk besluit van 27 februari 1985 waarbij aan de provinciegouverneurs en aan de bestendige deputaties van de provincieraden toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen of het Koninklijk besluit van 8 januari 1988 waarbij de provinciegouverneurs en de bestendige deputaties van de provincieraden gemachtigd worden om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken. Wij zullen in ieder geval nooit onrechtmatig gebruik maken van uw rijksregisternummer;
 • Gegevens met betrekking tot jouw beroep zoals je curriculum vitae;
 • Woningkenmerken zoals de aard van de woning, eigendom of gehuurd, kadastergegevens;
 • Foto en allerhande beeldmateriaal dat we verzamelen op onze domeinen en tijdens onze activiteiten;  

4. Wat gaan wij met je persoonsgegevens doen?

Om uw persoonsgegevens te verwerken moeten wij over een geldige rechtsgrond beschikken, afhankelijk van het doel kunnen we ons baseren op verschillende rechtsgronden.

Doeleinde(n)Rechtsgrond
 Wettelijke verplichting
Bovenlokale taakbehartigingSamenwerken met en ondersteunen van lokale besturenProvinciedecreet
Beheer van geschillenControle op de werkplaatsLeveranciersbeheerKlantenbeheerArchiefbeheerBestuursdecreet
Provinciale verkiezingen organiserenKieswetboekLokaal en provinciaal kiesdecreet
Rechten van betrokkenen beantwoordenGDPR administratieKlantenbeheersysteemWerkplanningControle op de werkplaatsGDPR (accuraatheid van persoonsgegevens bewaren)
LeveranciersbeheerWetboek van Economisch recht (Hoofdstuk 2: Boekhouding)
LeveranciersbeheerWet inzake overheidsopdrachten (17 juni 2016) en bijhorende decreten, besluiten en omzendbrieven
Bankwezen, kredietwezen en allerlei verzekeringenWet betreffende de verzekeringen (4 april 2014)
De toegang tot het rijksregister en het gebruik van het rijksregisternummerKB 27 februari 1985KB 8 januari 1988
Belastingen innen, kohier opstellen, fraude opsporen.ProvinciedecreetWetboek inkomstenbelastingenDecreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
Samenwerken met gemeenten rond waterlopenWet betreffende de onbevaarbare waterlopen ( 28 december 1967)
Beheer van de provinciale onbevaarbare waterlopen, overstromings- en projectgebieden, behandelen van advies- en vergunningsaanvragen, klachten behandelen, dossiers voorbereiden, eedafleggingen afnemen, …Wet betreffende de polders (3 juni 1957)
Handhaving in het kader van het milieuhandhavingsdecreetHet milieuhandhavingsdecreet
Registreren van omgevingsvergunningenDecreet omgevingsvergunningen d.d. 25 april 2014Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet omgevingsvergunningen d.d. 25 april 2014
Reageren op vragen van burgers in het kader van openbaarheid van bestuurLivestreamen van de provincieraadWet betreffende de openbaarheid van bestuur
Opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannenOpmaken van een provinciaal ruimtelijk beleidKlantenbeheerAdministratieve ondersteuning PROCOROOpvolgen procedures voor administratieve rechtbankenVlaamse codex ruimtelijke ordening
Advisering vanuit decretale bevoegdheidVlaamse codex ruimtelijke ordeningDecreet algemene bepalingen milieubeleid
ArchiefbeheerArchiefwet 24 juni 1955
Overheid – vergunningenOmgevingsdecreet
Overheid – vergunningenWet op de loterijen van 31 december 1851
Justitie en politie – opmaak provinciale lijst van gezworenenGerechtelijk wetboek, art 228: “De bestendige deputatie maakt de provinciale lijst van gezworenen op en zendt deze vóór 1 juni met dezelfde formulieren aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de hoofdplaats van de provincie. […] ” en de bijhorende omzendbrief
Uitvoeren van onteigeningen t.b.v. het provinciaal beleid (vastgoedtransactie)Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, art. 11: “Het onteigeningsplan bevat o.m. de naam van de eigenaars”Organieke Wet Notariaat, art. 11/ 12 – m.b.t. notariële akten dient de notaris de identiteit met voldoende zekerheid vast te stellen
Controle op de werkplaatsWet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (2 oktober 2017)
Controle op de werkplaats – beveiligingBeheren van het camerabewakingssysteemWet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (21 maart 2007)
Bestrijding van fraude en inbreuken van cliënteelSociaal Strafwetboek (6 juni 2010)
Controle op de werkplaats – register opmaken van verloren en gevonden voorwerpenWet betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting (30 december 1975)
Bescherming van de maatschappij, eigen sector of organisatie (opmaken asbest inventaris)Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (29 maart 2019)
LeerlingenadministratieLeerlingenbegeleidingDecreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
Controle op de werkplaats: Het aanstellen van domeinwachtersVeldwetboek, met recente uitvoeringsbesluiten
Controle op de werkplaats: het opstellen van pv’s door domeinwachtersWet tot instelling van de functie van gemeenschapswachtOmzendbrief waarbij uitleg verschaft wordt bij de functie van gemeenschapswacht en bij de instelling van de dienst gemeenschapswachtenBevoegdheid om GAS-boetes en pv’s op te maken
Klantenbeheer: opstellen dataregister en dispatchen mobiliteitscentrale aangepast vervoerMinisterieel besluit met opdracht gegarandeerd vervoer
 Taak van algemeen belang
Opmaken van provinciale ruimtelijke onderzoeken, vloeit voort uit beleids- en structuurplannen of ruimtelijk uitvoeringsplan
Organiseren van interprovinciale overlegmomenten
Informeren politici bovenlokale taakbehartiging
Klantenbeheer
Verkeersonderzoek
Taak van algemeen belang
 Overeenkomst
Ledenadministratie
Leveranciersbeheer
Leerlingenadministratie
Samenwerken
Partnerschappen onderhouden
Projectondersteuning
Subsidies
Allerlei vastgoedtransacties
Huur en verhuur
Klantenbeheer
Selecteren en administratie van nieuw personeel
Selecteren van externe consultants
Administratie van jobstudenten en interims
Allerlei schuldvorderingen verwerken
Vrijwilligersadministratie
Kadastergegevens op vraag van gemeenten verwerken
Overeenkomst
 Toestemming
Dagelijkse bedrijfsvoering
Klantenbeheer
Werkplanning
Beeldmateriaal nemen en beheren
Ledenadministratie
Historisch onderzoek/marktonderzoek
Service aan de professionele sector
Netwerken
Leveranciersbeheer
Uitsturen van nieuwsbrieven, publicaties, persberichten, …
Bovenlokale adviesverlening (van gemeenten tot burgers)
Bezoekersregistratie
Het delen van perscontacten
Toestemming

5. Aan wie gaan we je persoonsgegevens doorgeven?

Binnen de groep provincie Antwerpen

Om hun respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden te bepalen, hebben de verschillende entiteiten binnen de groep provincie Antwerpen een verwerkersovereenkomst afgesloten met de rechtspersoon provincie Antwerpen.

De groep provincie Antwerpen met inbegrip van de Bosgroepen vzw en de Regionale Landschappen vzw verwerken gezamenlijk de gegevens die verzameld worden in de centrale klantendatabank. De klantendatabank is samengesteld uit informatie die wij rechtstreeks ontvangen wanneer je online inschrijft voor een activiteit, of je abonneert op een nieuwsbrief. Zo geef je ons onder andere je naam en contactgegevens door. In de centrale klantendatabank worden de contactgegevens van onze klanten (burgers, scholen, bedrijven, verenigingen, …) in een contactfiche bijgehouden en gekoppeld aan de werking van onze diensten (relationele informatie). Op die manier wil de groep provincie Antwerpen de relatie met haar ‘klanten’ verbeteren en wil ze gerichter en persoonlijker communiceren.

De contactgegevens vermeld op de contactfiche zullen door de verschillende entiteiten raadpleegbaar zijn. De relationele informatie (doeleinden en dossiers) zijn enkel toegankelijk voor de betrokken diensten. Je persoonsgegevens op de contactfiche mogen enkel gebruikt worden in het kader van doeleinden waarvoor je toestemming hebt gegeven, of in de uitvoering van een overeenkomst, of in de uitvoering van een taak van algemeen belang of in het kader van de een uitvoering van een wettelijke taak.

Hier kan je de contactgegevens en DPO’s m.b.t. de entiteiten terugvinden.

Aan externe partijen

De entiteiten van de groep provincie Antwerpen zullen je gegevens niet verkopen of verhuren aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van de groep provincie Antwerpen. De groep provincie Antwerpen beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is in het kader van onze wettelijke verplichtingen en taken van algemeen belang of die van de derde partijen die de gegevens ontvangen. De provincie Antwerpen zal altijd controleren of deze partijen recht hebben om jouw persoonsgegevens te ontvangen vooraleer deze over te maken.

Indien noodzakelijk delen we jouw persoonsgegevens met:

 • Professionele raadgevers
 • Overheidsdiensten
 • Gerecht en politiediensten
 • Werkgever of zakenrelaties
 • Geregistreerde persoon
 • Gerecht en politiediensten,
 • Private partijen zoals deelnemers aan een evenement, studiebureaus, …

Occasioneel doet de groep provincie Antwerpen een beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat we voor enkele taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden. Indien dit gebeurt, zal de groep provincie Antwerpen er steeds op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De entiteiten van de groep provincie Antwerpen leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zullen deze verwerkers jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerkers de opdracht voltooid hebben.

In het geval dat de verwerkers waarop de provincie Antwerpen beroep doet, persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken, zal de provincie Antwerpen overeenkomstig de privacywetgeving zorgen via contractuele of andere maatregelen, dat deze gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de EER zouden genieten.

Indien noodzakelijk voor onze dagelijkse bedrijfsvoering en steeds met inachtneming van de privacywetgeving, zal de provincie Antwerpen ook persoonsgegevens delen met partijen zoals advocaten- en incassokantoren, banken en verzekeringsmaatschappijen.

6. Hoe beschermen wij je persoonsgegevens?

De provincie Antwerpen hecht waarde aan privacy en zet zich daarom in om je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en persoonsgegevens alleen op een eerlijke en rechtmatige manier te verwerken.

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy.

De entiteiten van de provincie Antwerpen verbinden er zich toe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

7. Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?

De provincie Antwerpen ziet erop toe dat jouw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig om de bovenvermelde verwerkingsdoeleinden te realiseren.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van bewaringstermijnen:

 • Dossiers inzake inkomende facturen moeten tien jaar worden bewaard, nadien vernietigd;
 • Het register van inkomende en uitgaande post moet tien jaar worden bewaard, nadien vernietigd;
 • Niet-Europese subsidiedossiers worden tien jaar bewaard, nadien vernietigd;

We behandelen je persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang we ze bewaren. Als overheidsinstantie zijn wij volgens het Bestuursdecreet verplicht om een informatiebeheersplan op te stellen en deze termijnen goed op te volgen.

8. Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je rechten uit te oefenen zoals beschreven staat in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming. Jij kan volgende rechten uitoefenen:

a) Recht op informatie en van inzage

Je hebt recht om geïnformeerd te worden of de provincie Antwerpen jouw persoonsgegevens verwerkt en wanneer dit het geval is, om kosteloos inzage te verkrijgen en om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen.

b) Recht op verbetering

Wanneer je vaststelt dat je gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je ons vragen om ze te verbeteren.

c) Recht op gegevenswissing

De wetgeving voorziet in bepaalde gevallen om je persoonsgegevens te laten wissen.

Dit is het geval wanneer:

 • jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
 • de verwerking van je gegevens berust uitsluitend op je toestemming en je beslist om deze in te trekken;

Het recht op gegevenswissing is echter niet absoluut. De provincie Antwerpen heeft het recht om je gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:

 • de naleving van een wettelijke verplichting;
 • het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

d) Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kan je vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Wij zullen jouw gegevens blijven opslaan, maar wij zullen het gebruik ervan beperken.

Dit is onder meer het geval wanneer:

 • je de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die de provincie Antwerpen nodig heeft om die juistheid te controleren;
 • je gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken maar je ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

e) Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen heb je het recht dat de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt ofwel aan jou worden overgedragen ofwel door de provincie Antwerpen rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch haalbaar is.

f) Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op jou of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

Het beleid van de provincie Antwerpen is erop gericht dat je niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die op jou betrekking hebben of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

g) Het recht om je toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking door de provincie Antwerpen op je toestemming gebaseerd is, kan je op ieder ogenblik de door je gegeven toestemming intrekken. Zo kan je jezelf bijvoorbeeld altijd afmelden voor onze nieuwsbrieven.

Hoe kan je uw rechten uitoefenen?

Om je rechten uit te oefenen, kan je terecht op ons webformulier. Hier kan je ook meer informatie terugvinden over de procedure en de voorwaarden.

Indien aan de voorwaarden voldaan is, zal de provincie Antwerpen zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. Het is mogelijk dat wij eerst om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te bevestigen en om ons te verzekeren dat de aanvraag van jou afkomstig is.
De uitoefening van je rechten is kosteloos.

Wat betreft de nieuwsbrief kun je je gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die je terugvindt in elke nieuwsbrief. Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.

h) Recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit

Wanneer je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake privacy heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie of de federale Gegevensbeschermingsautoriteit, met volgende contactgegevens:

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
contact@toezichtcommissie.be

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@adp-gba.be

9. DPO

Binnen de ‘groep provincie Antwerpen’ zijn er verschillende DPO’s aangesteld afhankelijk van de rechtspersoon. De verzelfstandigde entiteiten hebben net als de rechtspersoon provincie Antwerpen een eigen DPO aangesteld.

Hier een overzicht van de bevoegde DPO’s binnen de groep provincie Antwerpen:

Juridische entiteitAdres(sen) en ondernemingsnummer
RechtspersoonProvincie AntwerpenKoningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
informatieveiligheid@provincieantwerpen.be
ondernemingsnummer: 0207.725.597
APB Provinciaal vormingscentrum MalleSmekenstraat 61
2390 Malle
DPO.vormingscentrum@provincieantwerpen.be
ondernemingsnummer: 0541.412.824
APB Provinciaal Onderwijs AntwerpenKoningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
DPO.apbpoa@provincieantwerpen.be
ondernemingsnummer: 0541.414.804
APB Provinciaal Recreatiedomein ZilvermeerZilvermeerlaan 2
2400 Mol
dpo@3headedgiant.be
ondernemingsnummer: 0541.413.814
APB Provinciaal Recreatiedomein De SchorreSchommelei 1/1
2850 Boom
dpo@3headedgiant.be
ondernemingsnummer: 0541.414.111
APB Provinciaal instituut voor HygiëneKronenburgstraat 45
2000 Antwerpen
pih.DPO@provincieantwerpen.be
ondernemingsnummer: 0541.414.408
APB Provinciaal Secretariaat Europese StructuurfondsenKoningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
bart.vanballaert@provincieantwerpen.be
ondernemingsnummer: 0541.413.220
APB Provinciaal Documentatiecentrum AtlasKoningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
DPODESE@provincieantwerpen.be
ondernemingsnummer: 0445.736.477
APB Gouverneur KinsbergencentrumDoornstraat 331
2610 Wilrijk
DPODESE@provincieantwerpen.be
ondernemingsnummer: 0849.945.078
APB Kamp CBritselaan 20
2260 Westerlo
DPODESE@provincieantwerpen.be
ondernemingsnummer: 0541.415.101
APB HooibeekhoeveHooibeeksedijk 1
2440 Geel
DPODESE@provincieantwerpen.be
ondernemingsnummer: 0541.414.606
APB Cultuurhuis de WarandeWarandestraat 42
2300 Turnhout
informatieveiligheid@warande.be
ondernemingsnummer: 0812.230.092
APB Campus VestaOostmalsesteenweg 75
2520 Ranst
DPO@campusvesta.be
ondernemingsnummer: 0822.442.511
APB Toerisme Provincie AntwerpenKoningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
susy.vanbaelen@provincieantwerpen.be
ondernemingsnummer: 0408.543.313
APB HavencentrumScheldelaan 444
2040 Lillo
DPODESE@provincieantwerpen.be
ondernemingsnummer: 0443.423.820
EVAP Arboretum Kalmthout vzwHeuvel 8
2920 Kalmthout
dpo@3headedgiant.be
ondernemingsnummer: 0418.558.364
EVAP Provinciaal sport- en Recreatiedomein De Nekker vzwNekkerspoel-Borcht 19
2800 Mechelen
dpo@3headedgiant.be
ondernemingsnummer: 0450.062.281
EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzwPoiel 77
2440 Geel
DPODESE@provincieantwerpen.be
ondernemingsnummer: 0841.556.855
EVAP Stichting Kempens LandschapKoningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
DPO@kempenslandschap.be
ondernemingsnummer: 0749.895.122
EVAP Provinciaal Recreatiedomein Lilse BergenStrandweg 6
2275 Lille
dpo@3headedgiant.be
ondernemingsnummer: 420.392.258

Een overzicht van de contactgegevens van buiten de groep provincie Antwerpen, maar wel met toegang tot de klantendatabank.

Juridische entiteitAdres(sen) en ondernemingsnummer
Bosgroep Antwerpen Noord vzwSchildesteenweg 99
2520 Ranst
antwerpennoord@bosgroep.be
ondernemingsnummer: 0884.382.751
Bosgroep Antwerpen Zuid vzwSchildesteenweg 99
2520 Ranst
antwerpenzuid@bosgroep.be
ondernemingsnummer: 0898.403.805
Bosgroep Kempen Noord vzwLichtaartsebaan 45
2460 Kasterlee
kempennoord@bosgroep.be
ondernemingsnummer: 0476.530.217
Bosgroep Zuiderkempen vzwBritselaan 20C
2260 Westerlo
zuiderkempen@bosgroep.be
ondernemingsnummer: 0860.780.968
Regionaal Landschap de Voorkempen vzwSchildesteenweg 99
2520 Ranst
info@rldevoorkempen.be
ondernemingsnummer: 0898.729.546
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzwLichtaartsebaan 45
2460 Kasterlee
info@rlkgn.be
ondernemingsnummer: 0810.764.897
Regionaal Landschap Rivierenland vzwHallestraat 6
2800 Mechelen
info@rlrl.be
ondernemingsnummer: 0899.152.980

10. Hoe worden wijzigingen gedaan aan de huidige privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan. Wij zullen dit doen door de bijgewerkte versie op onze website te plaatsen. Wanneer wij wijzigingen in onze Privacyverklaring publiceren, zullen wij de datum van de “laatste update” van onze Privacyverklaring wijzigen. Desalniettemin raden wij u aan onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.

Rivierenhof – Parkgeheimen:

Dit boek wil de geest van honderd jaar parkgeschiedenis vatten, in foto’s van vroeger en nu, en in verhalen. Het is een ode aan de grote en kleine dingen, en aan de mensen die het park maakten en maken tot wat het vandaag is.

Meer info   ›

Een eeuw geschiedenis

We vieren 100 jaar Rivierenhof maar wist je dat het verhaal van het domein al veel verder terug gaat? Van boerderij naar lusthof en buitenverblijf tot park. Ontdek de rijke geschiedenis van het Rivierenhof.

Meer info   ›

TIP #40

Met je voeten op de grond blijven

100 jaar Rivierenhof,
100 unieke ervaringen

100 tips om uit te testen in het Rivierenhof. Waar wacht je nog op?

Bekijk de 100 tips   ›